Visitor Count

Up Down Scroll

स्मृतिरोगीको भावनात्मक हत्या

म मरेको दिन पार्टी–भोज गर प्रिय
पराईको अंगालोमा मोज गर प्रिय

सर्वत्रापमानित स्मृतिरोगी ‘नामर्द’
.